Over Stichting Opvoeden.nl

Missie

Stichting Opvoeden.nl is een initiatief vanuit het ministerie van VWS en de VNG en heeft als missie:

"Het bevorderen van het gezond opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van een kind door het (online) aanbieden van eenduidige, gevalideerde informatie voor ouders, opvoeders en jongeren welke aansluit bij de behoefte en de belevingswereld van ouders, opvoeders en jongeren."

Doelstellingen

Het opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen is primair de verantwoordelijkheid van ouders en opvoeders zelf. Een goede informatievoorziening is daarbij belangrijk, ook via internet en sociale media.

CJG-informatiebank

Stichting Opvoeden.nl heeft de afgelopen 2 jaar de CJG-informatiebank opgezet: de online bron van eenduidige, betrouwbare en gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders. Inmiddels zijn 320 gemeenten gratis hierop aangesloten via hun CJG-websites en apps. De ontwikkeling op het gebied van jeugdzorg en onderwijs, stelt de stichting de komende jaren voor nieuwe inhoudelijke uitdagingen.

Onderhouden en ontwikkelen informatie

Uiteraard blijft Stichting Opvoeden.nl de informatie uit de CJG-informatiebank onderhouden en actualiseren. Dat is de basis. De komende jaren gaat de stichting de informatie verder uitbreiden en professionaliseren, en de toegankelijkheid en vindbaarheid verbeteren.

Verbinding met professionals

Stichting Opvoeden.nl zet zich de komende jaren in om de verbinding met professionals op landelijk en lokaal niveau te versterken in relatie tot het gebruik, de verspreiding en de ontwikkeling van de informatie voor ouders, opvoeders en jongeren. Er zijn kansen en mogelijkheden als het gaat om digitale kennisdeling tussen professionals, ten behoeve van de eenduidige en betrouwbare informatievoorziening voor ouders, opvoeders en jongeren.

Partnership met gemeenten

Gemeenten staan als overheidsorganisatie dicht bij ouders, opvoeders en jongeren en zijn verantwoordelijk voor het lokale jeugd- en gezondheidsbeleid. Stichting Opvoeden.nl wil via een partnership gemeenten hierin blijven ondersteunen en faciliteren. De aangesloten gemeenten zijn inmiddels vertegenwoordigd in de Gebruikersraad.

5 Programma’s

Om haar doelstellingen te bereiken, richt Stichting Opvoeden.nl zich de komende jaren op de uitvoering van 5 programma’s (download PDF).

Landelijk en lokaal ‘het merk CJG’ versterken

De CJG-informatiebank is er landelijk en online voor preventieve informatie en wijst ouders, opvoeders en jongeren de weg naar het lokale, fysieke inlooppunt van het CJG. Stichting Opvoeden.nl wil graag samen, op landelijk én lokaal niveau, ‘het merk CJG’ versterken en ervoor zorgen dat de informatie betrouwbaar, toegankelijk en vindbaar is.

Op verzoek van de VNG heeft Stichting Opvoeden.nl de website CJG.nl nieuw leven ingeblazen. Ook ziet Stichting Opvoeden.nl kansen om professionals te bereiken, om op landelijk en lokaal niveau de verbinding met elkaar te maken en kennis te delen in relatie tot het verspreiden en verrijken van de informatie uit de CJG-informatiebank.